نسخه های برنامه همیار معدن سبز

نسخه های برنامه همیار معدن سبز

1397.5.2.2
  • امکان ویرایش عیارهای ثبت شده برای دکمه ثبت گروهی عیار .
  • اضافه شدن جمع به خروجی اکسل آتشکاری .
  • امکان حذف در کنترل تاریخ .
  • ساخت گزارش وضعیت ثبت اطلاعات در آزمایشگاه .

1397.5.4.2
  • ساخت کدینگ رگه و جهت .
  • اضافه کردن فیلدهای رگه و جهت به فرم عملیاتی آتشکاری معدن .
  • اضافه کردن فیلدهای رگه و جهت به فرم عملیاتی حفاری معدن .
  • اضافه کردن فیلدهای رگه و جهت به فرم عملیاتی بارگیری معدن .
  • اضافه کردن فیلدهای رگه و جهت به فرم عملیاتی جوادث معدن .
  • .


کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت همیار معدن سبز می باشد

نسخه: 1399.5.4.2

برنامه نویس ارشد: سعید شیرزادیان