نسخه های برنامه همیار معدن سبز

نسخه های برنامه همیار معدن سبز

21.09.18.2
 • رفع مشکل فایل خروجی اکسل از "لیست پرسنل در شیفت"، خالی است. .

21.09.15.1
 • رقع مشکل تیکت شماره 5935 در دسترسی مکانیکی .

21.09.04.2
 • رفع مشکلات اعلام شده در شیفت های معدنی .

21.08.30.1
 • رفع مشکل آقای آقایی در درخواست 005674 .

21.08.25.1
 • ستون دسترسی مکانیکی برای دستگاه در شیفت معدن اضافه شده است .

21.08.21.1
 • ۱- حل مشکل تغییر ساعت شیفت معدن ۲- تعریف دسترسی برای شیفت های معدن .

21.08.08.2
 • رفع مشکلات اعلام شده .

21.08.07.1
 • رفع مشکل عدم ثبت تعداد سرویس های ماده معدنی .

21.08.04.1
 • خواندن اطلاعات از اکسل برای همه فرم ها - اصلاح مشخصات شیفت های معدن .

21.07.12.1
 • زمان لاگین به 15 ساعت افزایش یافته است فراخوانی از حافظه برای لودینگ اضافه شده است فراخوانی از حافظه برای دوزرینگ اضافه شده است فراخوانی از حافظه برای دریلینگ اضافه شده است فراخوانی از حافظه برای اکسیدنت اضافه شده است .

21.07.07.2
 • خطای انتخاب نوع دستگاه حفاری رفع شده .

1397.5.4.2
 • ساخت کدینگ رگه و جهت .
 • اضافه کردن فیلدهای رگه و جهت به فرم عملیاتی آتشکاری معدن .
 • اضافه کردن فیلدهای رگه و جهت به فرم عملیاتی حفاری معدن .
 • اضافه کردن فیلدهای رگه و جهت به فرم عملیاتی بارگیری معدن .
 • اضافه کردن فیلدهای رگه و جهت به فرم عملیاتی جوادث معدن .
 • .

1397.5.2.2
 • امکان ویرایش عیارهای ثبت شده برای دکمه ثبت گروهی عیار .
 • اضافه شدن جمع به خروجی اکسل آتشکاری .
 • امکان حذف در کنترل تاریخ .
 • ساخت گزارش وضعیت ثبت اطلاعات در آزمایشگاه .
نسخه:

برنامه نویس ارشد: سعید شیرزادیان